Privacybeleid

Update 22.05.2018

Stichting Brand New Ukraine, verplicht zich uw privacy te beschermen en neemt haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid van klantinformatie heel serieus. We zullen duidelijk en transparant zijn over de informatie die we verzamelen en wat we met die informatie zullen doen.

Dit beleid beschrijft het volgende:

Welke persoonlijke gegevens we over u verzamelen en verwerken in verband met uw relatie met ons als klant en uw gebruik van onze website, mobiele applicaties en online diensten;

 • Waar we gegevens vandaan halen;
 • Wat we met deze gegevens doen;
 • Hoe we gegevens opslaan;
 • Aan wie we gegevens overdragen/vrijgeven;
 • Hoe wij omgaan met uw gegevensbeschermingsrechten;
 • En hoe we ons houden aan de regels voor gegevensbescherming.

Alle persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens wij verzamelen

Persoonsgegevens omvatten uw naam (voor of achternaam) en uw e-mailadres. Tevens informatie   die u met ons deelt via brieven, e-mails, chat, telefoongesprekken en sociale media.

Waar gebruiken wij uw persoonsgegevens voor, waarom en voor hoelang.

 1. Door persoonlijke gegevens te verstrekken gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat we deze mogen gebruiken om profileringsactiviteiten uit te voeren in overeenstemming met dit privacy beleid;
 2. Communicatie met ons: we gebruiken uw gegevens om onze relatie met u als klant te beheren en om onze diensten en uw ervaringen met ons te verbeteren;
 3. Op maat gesneden diensten: wij gebruiken uw gegevens om informatie te verstrekken waarvan wij menen dat het voor u van belang is zoals het aankondigen van evenementen, delen van nieuwes en updates over onze activiteiten en informeren u middels artikelen, video, nieuwsbrieven over onderwerpen die binnen onze profiel en uw interesses vallen en om u speciale aanbiedingen te sturen.
 4. Marketing: van tijd tot tijd kunnen wij via e-communicatie contact met u opnemen met informatie over promoties en aanvullende producten. U hebt de keuze om u aan te melden of niet langer dergelijke berichten te ontvangen door zich in de e-mail te uitschrijven middels op de “Uitschijven” knop te drukken.. U krijgt ook de mogelijkheid op elke e-communicatie die wij u sturen aan te geven dat u niet langer direct marketingmateriaal van ons wenst te ontvangen.

We zullen uw persoonlijke gegevens zorgvuldig verwerken. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken omdat u hebt ingestemd met ons gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijv. voor marketing doeleinden, communicatie met ons en om updates en aanbiedingen van ons te ontvangen.

In de meeste gevallen zullen we uw persoonlijke gegevens verwerken zodat we onze vervoersovereenkomst met u kunnen aangaan.

Alleen kinderen van 16 jaar of ouder kunnen zelf toestemming geven. Bij kinderen onder deze leeftijd is toestemming van de ouders of wettelijke voogden vereist.

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden waar deze voor worden verwerkt. Om de juiste bewaartermijn te bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de reden waar we ze voor verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken.

Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze veilig verwijderen of vernietigen. We houden ook rekening met hoe we in de loop van de tijd de persoonsgegevens die we gebruiken kunnen verminderen en of we uw persoonsgegevens kunnen anonimiseren, zodat deze niet langer aan u gekoppeld kunnen worden of u kunnen identificeren en in dat geval kunnen we deze informatie gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

Beveiliging van uw persoonlijke data

We volgen strikte beveiligingsprocedures bij de opslag en openbaarmaking van uw persoonsgegevens en om deze te beschermen tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. De gegevens die u aan ons verstrekt worden beschermd met SSL-technologie (Secure Socket Layer). SSL is de standaardmethode voor het coderen van persoonlijke gegevens en creditcardgegevens zodat deze veilig over het internet kunnen worden verstuurd.

Delen van persoonsgegevens

We kunnen uw informatie overdragen aan vertrouwde derde partijen voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. We eisen van alle derde partijen dat zij passende technische en operationele beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen, in overeenstemming met de  EU-wetgeving inzake regels voor gegevensbescherming.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende derden voor het doel dat beschreven wordt in dit privacybeleid:

 1. Vertrouwde serviceproviders die we gebruiken om ons bedrijf te runnen, zoals betalingservices en e-mail marketing service providers zoals Mailchimp die ons ondersteunen bij het doen van gerichte marketingcampagnes en nieuwsbrieven verspreiding.

Cookies en site tracking

Op dit moment gebruiken wij geen coockies.

We hebben op onze site de Facebookpixel geïnstalleerd om de bezoekerspatronen van klanten en het gebruik van de site te volgen om gepaste advertenties voor verschillende bezoekers profielen te maken, de conversie van onze advertenties te meten en mensen op Facebook te targeten met relevante advertenties.

Recht op bescherming van uw persoonsgegevens

Volgens de wet hebt u onder bepaalde omstandigheden recht om:

 • Informatie op te vragen of we persoonlijke informatie over u bewaren en zo ja, wat die informatie is en waarom we deze bewaren/gebruiken.       
 • Verzoek om toegang tot uw persoonlijke informatie (algemeen bekend als een “toegangsverzoek”). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die we over u bewaren en controleren en of we deze op rechtmatige wijze verwerken.
 • Verzoek om correctie van de persoonlijke informatie die we van u hebben. Op deze manier kunt u eventuele onvolledige of onjuiste informatie die we over u hebben, laten  corrigeren.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken uw persoonlijke informatie te verwijderen als er geen goede reden is om deze verder te verwerken. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonlijke informatie te verwijderen wanneer u uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt aangegeven (zie hieronder).
 • Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens als die verwerking berust op een algemeen belang (of die van een derde) en er is iets aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen waar wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden.
 • Bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering welke niet onderworpen is aan geautomatiseerde besluitvorming door ons gebruik van uw persoonlijke informatie of profilering van u.
 • Verzoek beperking van verwerking van uw persoonsgegevens. Op deze manier kunt u ons verzoeken de verwerking van persoonlijke informatie over u op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan vaststellen of de reden voor de verwerking ervan.
 • Verzoek overdracht van uw persoonlijke informatie in een elektronische en gestructureerde vorm aan u of een andere partij (algemeen bekend als een recht op “dataportabiliteit”). Op deze manier kunt u uw gegevens die wij van u hebben in een elektronisch bruikbaar formaat verkrijgen en dit stelt u in staat uw gegevens in dit formaat naar een andere partij te sturen.
 • Toestemming intrekken. In bepaalde omstandigheden waarin u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken en overdragen van uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel, heeft u het recht om uw toestemming voor die specifieke verwerking op elk gewenst moment in te trekken. Zodra wij een kennisgeving hebben ontvangen dat u uw toestemming hebt ingetrokken, zullen wij uw informatie niet langer verwerken voor het doel of de doeleinden waarmee u oorspronkelijk akkoord ging, tenzij we een andere legitieme reden hebben om dit volgens de wet te doen.

Als u één van deze rechten wilt uitoefenen, dient u een e-mail naar ons sturen via info@brandnewukraine.nl met de vermelding “persoonsgegevens”

U bent geen vergoeding verschuldigd voor het verkrijgen van uw persoonsgegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een vergoeding in rekening brengen als uw verzoek om verkrijging duidelijk ongegrond of excessief is. In dergelijke omstandigheden kunnen we weigeren aan het verzoek te voldoen.

We moeten specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot de informatie te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een extra veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet bekend gemaakt wordt aan een persoon die geen recht heeft het te ontvangen.

Herziening van dit privacybeleid

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien en eventuele wijzigingen in het beleid worden aan u meegedeeld via een publicatie op onze website.